Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť A-Z Gastro s. r. o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky tento reklamačný poriadok (ďalej len "Reklamačný poriadok"). Reklamačný poriadok je dostupný na prevádzke A-Z Gastro s. r. o., ako aj na internetovej stránke azgastro.sk alebo www.gastropredaj.sk .
 2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na akúkoľvek zmluvu, uzavretú medzi spoločnosťou A-Z Gastro s. r. o. a zákazníkom, ktorým je fyzická osoba - spotrebiteľ (ďalej len „zákazník“), na základe ktorej spoločnosť A-Z Gastro s. r. o. dodáva zákazníkovi tovar (ďalej len ako „tovar“).
 3. Reklamačný poriadok upravuje najmä postup, spôsob, ako aj práva a povinnosti spoločnosti A-Z Gastro s. r. o. a zákazníka pri reklamácií dodaného tovaru spoločnosťou A-Z Gastro s. r. o. zákazníkovi. Ďalej v tomto Reklamačnom poriadku sa spoločnosť A-Z Gastro s. r. o. a zákazník označujú spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo „strany“.
 4. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkov v prevádzke spoločnosti A- Z Gastro. Uzavretím kúpnej zmluvy v predajni, prípadne prostredníctvom eshopu A- Z Gastro s. r. o. sa stáva tento reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi zákazníkom a predávajúcim. V prípade rozporu medzi obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom má v prípade reklamácie prednosť tento reklamačný poriadok.
 5. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov). Takýto právny vzťah medzi A- Z Gastro s. r. o. a kupujúcim (podnikateľom), predmetom ktorého je kúpa tovaru (služby) u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. Pokiaľ v konkrétnom prípade nestanovuje záručný list výrobcu dotknutého výrobku inak, záručná doba (záruka za akosť) je 12 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim- podnikateľom.

Článok II.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

 1. Spoločnosť A-Z Gastro s. r. o. zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri jeho odovzdaní zákazníkovi (ust. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka), ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po odovzdaní tovaru spoločnosťou A-Z Gastro s. r. o. zákazníkovi v záručnej dobe (ust. § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba na nové tovary je 24 mesiacov, ktorá začína plynúť prvým dňom po odovzdaní uvedeného (nového) tovaru zákazníkovi (ust. § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 2. Pri tovaroch predávaných spoločnosťou A-Z Gastro s. r. o. zákazníkovi za nižšiu cenu s DPH, a to najmä z dôvodu vád v/na týchto tovaroch, je záručná doba 24 mesiacov, pričom spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. nezodpovedá za tie vady v/na tovaroch, pre ktoré bola medzi zmluvnými stranami dojednaná nižšia cena s DPH.
 3. Pri použitých tovaroch je záručná doba 24 mesiacov alebo v prípade dohody strán je záručná doba 12 mesiacov (ust. § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka), pričom spoločnosť A-Z Gastro s. r. o. nezodpovedá za tie vady v/na tovare, ktoré vzniknú použitím alebo opotrebením. Použité tovary sú spoločnosťou A-Z Gastro s. r. o. viditeľne označené ako „použité“ a je pri nich uvedená informácia o ich skrátenej záručnej dobe.
 4. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady zákazníkom u spoločnosti A-Z Gastro s. r. o. až do doby, keď zákazník bol po skončení opravy povinný reklamovaný tovar, ak to povaha tovaru pripúšťa, od spoločnosti A-Z Gastro s. r. o. alebo ňou určenej osoby prevziať (ust. § 627 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak dôjde k výmene vadného tovaru za tovar bez vád, začne plynúť nová záručná doba na tovar bez vád dňom prevzatia takéhoto tovaru zákazníkom od spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. (ust. § 627 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 5. Zodpovednosť spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. za vady tovaru sa nevzťahuje najmä na: (i) zlé zaobchádzanie s tovarom, napr. nesprávne skladovanie tovaru, (ii) bežné opotrebenie alebo nesprávne používanie tovaru, (iii) poškodenie tovaru eróziou alebo extrémnymi (príliš vysokými alebo nízkymi) teplotami, (iv) mechanické poškodenie tovaru, napr. škrabance a pod., (v) nesprávna údržba a čistenie tovaru v rozpore s pokynmi spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. alebo výrobcu tovaru, (vi) iné dôvody, bližšie uvedené v záručnom liste alebo v návode k tovaru, alebo uvedené na obale tovaru, alebo bližšie uvedené na internetovej stránke azgastro.sk, prípadne www.gastropredaj.sk .

Článok III.

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. Každý zákazník je povinný si prepočítať hotovosť okamžite pri výdaji peňazí od obsluhujúceho personálu spoločnosti A-Z Gastro s. r. o.. Následné reklamácie týkajúce sa nesprávnej výšky vydanej hotovosti nebudú spoločnosťou A- Z Gastro s. r. o. uznané.
 2. Každý zákazník je povinný si prepočítať množstvo tovaru pri jeho preberaní v prevádzke spoločnosti A- Z Gastro s. r. o.. Po opustení prevádzky spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. s tovarom reklamovanie množstva tovaru nie je možné.
 3. Pri dodržaní povinnosti zákazníka podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Reklamačného poriadku rieši spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. kvantitatívne reklamácie zákazníkov bezplatnou dodávkou chýbajúceho tovaru zákazníkovi.

Článok IV.

VADY TOVARU

 1. Vady tovaru sa delia na odstrániteľné a neodstrániteľné.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, riadne a včas odstránená, pričom spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. je povinná každú takúto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Za odstrániteľnú vadu sa považuje najmä taká vada, ktorej odstránením nedôjde k zmenšeniu kvality a vlastností predaného tovaru.
 3. Zákazník môže namiesto odstránenia vady tovaru požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu jeho súčasti, ak tým spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru s DPH a závažnosť vady. Spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak tým zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo má právo od dotknutej zmluvy, ktorej sa to týka, odstúpiť, pričom to isté právo prislúcha zákazníkovi aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady vzťahujúce sa na tovar, ale zákazník ho pre opätovné (aspoň 3x) sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže riadne užívať.
 5. V prípade poskytnutej zľavy z ceny za tovar s DPH, nie je možné neskôr reklamovať tovar pre tie vady, za ktoré bola spoločnosťou A- Z Gastro s. r. o. zákazníkovi poskytnutá zľava.

Článok V.

POSTUP A SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 1. Reklamáciu je zákazník oprávnený si uplatniť v sídle spoločnosti A- Z Gastro s. r. o.:

A-Z Gastro s. r. o., Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica

Tel.: 0918 035 795, 0911 760 449

e-mail: info@azgastro.sk

a to osobne počas platných otváracích hodín spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. u osoby poverenej prijímaním a vybavením reklamácií: Zuzana Skurčáková.

 1. Reklamáciu si môže zákazník uplatniť ďalej aj elektronicky (e-mailom) alebo písomne, napr. poštou, a to na aktuálnej adrese sídla spoločnosti A- Z Gastro s. r. o., zapísanej v čase uplatnenej reklamácie zákazníka v internetovom obchodnom registri (orsr.sk).
 2. Pri uplatnení reklamácie je nevyhnutné, aby zákazník uviedol čoho sa reklamácia týka a zároveň predložil spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. vadný tovar, pokiaľ to povaha tovaru umožňuje, ako aj uviedol aké práva a nároky z vád si zákazník uplatňuje.
 3. Pri uplatnení reklamácie je ďalej potrebné, aby zákazník preukázal spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. aj nasledovné skutočnosti:
 4. že si zákazník kúpil tovar od spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. a za akú cenu s DPH; za účelom preukázania tejto skutočnosti zákazník predloží spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. medzi zmluvnými stranami podpísaný dodací list a/alebo inú listinu podpísanú medzi stranami preukazujúcu (originál), že reklamovaný tovar bol spoločnosťou A- Z Gastro s. r. o. zákazníkovi dodaný a platný doklad o kúpe tovaru (originál), vydaný spoločnosťou A- Z Gastro s. r. o. zákazníkovi, na ktorom bude vyznačený dátum kúpeného tovaru,
 5. že sa na tovare v záručnej dobe vyskytla vada, na ktorú sa zodpovednosť za vady v zmysle tohto Reklamačného poriadku alebo inej dokumentácie spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. alebo platných právnych predpisov vzťahuje,
 6. zákazník predloží vadný tovar spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. za účelom posúdenia uplatnenej vady tovaru zákazníkom,
 7. zákazník je povinný poskytnúť spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu (doklad o prijatí reklamácie) povereným pracovníkom A- Z Gastro s. r. o. a podpisom vyjadriť súhlas s jeho obsahom.

V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok na uplatnenie reklamácie zákazníkom, je spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. oprávnená reklamáciu zákazníka posúdiť ako nedôvodnú a/alebo ju zamietnuť, ak zo zákona nevyplýva inak.

 1. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru a vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny s DPH vystavením zákazníkovi dobropisu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie zákazníka.
 2. Po riadnom uplatnení reklamácie zákazníka v zmysle vyššie uvedených bodov tohto Reklamačného poriadku, vydá spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. zákazníkovi doklad (potvrdenie) o prijatí reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 3. Po uplatnení reklamácie zákazníka a poučení zákazníka o jeho právach, najmä v zmysle ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia zákazníka, ktoré z týchto práv si uplatňuje, spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. alebo ňou poverená osoba určí spôsob vybavenia reklamácie, a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie zákazníka, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zákazníka. Po márnom uplynutí zákonnej 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť (t.j. právo na výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy a zároveň požadovať vrátenie ceny tovaru s DPH).
 4. V prípade reklamácie tovaru uplatnenej zákazníkom počas prvých 12 mesiacov od kúpy u spoločnosti A- Z Gastro s. r. o., môže spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. vybaviť reklamáciu zákazníka zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nie je možné požadovať od zákazníka úhradu nákladov na odborné posúdenie. Spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. poskytne zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie spoločnosťou A- Z Gastro s. r. o.. Ak spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. zamietne reklamáciu tovaru uplatnenú zákazníkom po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, je spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. povinná v doklade o vybavení reklamácie zákazníka uviesť, komu môže zákazník zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak zákazník zašle tovar na odborné posúdenie, ktorým preukáže spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. zodpovednosť za vady tovaru, môže si zákazník uplatniť reklamáciu znova, ktorú spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. už nemôže zamietnuť. Spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. je zároveň povinná uhradiť zákazníkovi všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, a to do 14 dní odo dňa opätovne uplatnenej reklamácie zákazníkom.
 5. O vybavení reklamácie vyhotoví spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. písomný doklad najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie zákazníka a tento zákazníkovi aj odovzdá.
 6. Každú uplatnenú reklamáciu zapíše spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. do evidencie uplatnených reklamácií zákazníkov spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. (ďalej len „Evidencia reklamácií“). Evidencia reklamácií obsahuje najmä dátum uplatnenia reklamácie zákazníka, dátum a spôsob vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 7. V prípade potreby je zákazník oprávnený obrátiť sa so svojimi návrhmi, podnetmi alebo sťažnosťami na spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorej kontaktné údaje sú zverejnené na internetovej stránke soi.sk.
 8. Zákazník ma právo sa obrátiť na spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. vybavila reklamáciu zákazníka alebo ak sa domnieva že spoločnosť A—Z Gastro s. r. o. porušila práva zákazníka. Za tým účelom má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak spoločnosť A- Z Gastro s. r. o. na žiadosť v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu Reklamačného poriadku odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva zákazník príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so spoločnosťou A- Z Gastro s. r. o. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s alternatívnym riešením sporov ustanovuje zákon číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. V prípade akýchkoľvek podnetov, sťažností, reklamácií alebo návrhov môže zákazník kontaktovať spoločnosť A-Z Gastro s. r. o. prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto Reklamačnom poriadku.
 2. Tento Reklamačný poriadok spoločnosti A- Z Gastro s. r. o. nadobúda platnosť a účinnosť dňom 12.2022

A-Z Gastro s. r. o.

Radoslav Skurčák, konateľ spoločnosti