Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru a služieb spoločnosti A-Z Gastro s. r. o., so sídlom Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 586 831, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 21858/S

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Pôsobnosť Obchodných podmienok

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sú vydané v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka, v platnom znení, a upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou A- Z Gastro s.r.o., so sídlom Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 586 831, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 21858/S, na strane jednej (ďalej len „predávajúci“) a fyzickou osobou, právnickou osobou a ďalšími subjektmi práva, na strane druhej (ďalej len „kupujúci“), ktorí uzavierajú kúpnu zmluvu alebo rámcovú zmluvu (ďalej len „zmluva“).

1.2. Všeobecné obchodné podmienky A-Z Gastro s. r. o., platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, týkajúce sa predaja tovaru alebo vznikajúce v súvislosti s poskytovanými službami, od okamihu uzavretia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ak nebolo v konkrétnej zmluve výslovne dohodnuté inak.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Uzavretím zmluvy akceptujú zmluvné strany, že ich vzájomný záväzkový vzťah sa bude riadiť režimom Obchodného zákonníku a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Neupravené zmluvné vzťahy sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, oba v platnom znení.

1.4. Všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv, ktoré budú medzi zmluvnými stranami uzavreté.

1.5. Všetky odchýlky od všeobecných obchodných podmienok musia byť písomne dohodnuté v príslušnej zmluve. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Platnosť Všeobecných obchodných podmienok

2.1 Všeobecné obchodné podmienky platia do doby úplného usporiadania všetkých práv a povinností, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, a to v znení platnom v okamihu vzniku zmluvného vzťahu, pokiaľ nedôjde k ich zmene.

2.2 Internetový obchod A-Z Gastro s. r. o. je určený primárne pre podnikateľov a fyzické osoby konajúce podľa § 2 Obchodného zákonníka, teda nie pre fyzické osoby ako konečných spotrebiteľov.

3. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

3.1. Predávajúci je oprávnený všeobecné obchodné podmienky priebežne upravovať. Znenie zmien a doplnkov, resp. úplné znenie novelizovaných všeobecných obchodných podmienok predávajúci zverejní na svojej webovej stránke.

3.2. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo zmluvy stalo podľa platnej právnej úpravy v akomkoľvek ohľade neplatným alebo neúčinným, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo právna bezchybnosť ostatných ustanovení. Kupujúci je v dôsledku vyššie uvedeného povinný bez zbytočného odkladu po doručení výzvy predávajúceho, uzavrieť s predávajúcim dohodu, obsahom ktorej bude nahradenie takéhoto neplatného alebo neúčinného ustanovenia všeobecných obchodných podmienok alebo konkrétneho ustanovenia zmluvy, takým ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu pôvodného ustanovenia.

II. VYMEDZENIE POJMOV

1. Kúpna zmluva

1.1. Je kúpna zmluva alebo rámcová zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim na predaj tovaru podľa ustanovení § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.

1.2. Zmluvné strany uzatvárajú rámcovú zmluvu, prípadne inú zmluvu, vrátane príloh k zmluve, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na druhej strane kupujúci.

1.3. Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho, je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzavretá doručením záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom, resp. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné zmluvné práva a povinnosti.

1.4. Momentom uzavretia zmluvy je kupujúci viazaný týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a vyjadruje s nimi súhlas.

2. Predávajúci

2.1 Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar alebo poskytuje služby. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok je predávajúcim obchodná spoločnosť A- Z Gastro s.r.o., so sídlom Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 586 831, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 21858/S.

3. Kupujúci

3.1. Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou uzatvoril Predávajúci Zmluvu.

3.2. Od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy sa kupujúci riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v rozsahu ako mu vznikajú práva a povinnosti zo všeobecných obchodných podmienok a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich z Obchodného zákonníka a iných súvisiacich právnych predpisov.

4. Objednávka

4.1 Objednávkou sa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu, s cieľom získať od predávajúceho objednané plnenie v tovare alebo službách.

5. Tovar a cena Tovaru

5.1. Tovarom sa rozumejú tovar a služby špecifikované v katalógu, na webových stránkach a v cenovej ponuke predávajúceho.

5.2. Cenou tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu ani prípadné nutné náklady na balenie tovaru, ako i montáž, ktoré budú účtované osobitne, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

5.3. Cena tovaru alebo služby je stanovená podľa cenníka Predávajúceho platného v čase objednania tovaru alebo služby, ak sa nedohodnú zmluvné strany v konkrétnom prípade inak.

5.4. Atypický tovar, je tovar, ktorý svojím charakterom nezodpovedá bežnému predmetu predaja predávajúceho a nemôže byť považovaný za bežný tovar, ale je v možnostiach predávajúceho zabezpečiť ho pre kupujúceho. Za atypický tovar sa považuje aj tovar vyrábaný podľa špecifických požiadaviek kupujúceho.

6. Obaly

6.1 Obaly znamenajú hnuteľné veci používané pri manipulácii s tovarom z dôvodu zjednodušenia prepravy a zamedzenia poškodenia dodávaného tovaru. Podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa obalom rozumejú najmä papierové a kartónové obaly, drevené obaly, palety, fólie a pod.

III. PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia je dodávka tovaru a služieb, záväzne dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim v rámcovej kúpnej zmluve, vrátane všetkých jej príloh, alebo na základe potvrdenej objednávky kupujúceho (ďalej jen „zmluva“).

IV. SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY, KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB

1. Spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

1.1. Zmluva je uzavretá na základe záväznej objednávky (návrhu zmluvy) kupujúceho a jej potvrdením predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky (návrhu zmluvy) predávajúcemu vyjadruje kupujúci svoj bezvýhradný súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na základe záväznej objednávky kupujúceho.
Písomné objednávky sú prijímané elektronickou poštou, faxom, bežnou poštou alebo osobne.

1.3. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci odoslaním potvrdenej objednávky, podpisom zmluvy či iným písomným oznámením o jej akceptácii, a to faxom na číslo uvedené na objednávke, alebo e-mailom.

1.4. Potvrdené záväzné objednávky a uzatvorenie zmluvy sú pre kupujúceho záväzné a nie je ich možné zrušiť. Prípadnú zmenu objednávky musí odsúhlasiť predávajúci.

2. Kúpna cena Tovaru a služieb

2.1. Cena tovaru je uvedená v cenovej ponuke predávajúceho a rozhodnou cenou je cena tovaru uvedená na daňovom doklade - faktúre. Všetky ceny sú uvedené bez dopravného a balného, ktoré budú účtované osobitne. Ceny uvedené v ponuke sú platné do odvolania, resp. predloženia novej cenovej ponuky predávajúcim.

2.2. Cena tovaru je stanovená kúpnou zmluvou. Predávajúci je povinný kupujúcemu predložiť na požiadanie aktuálnu cenovú ponuku na dopytovaný tovar.

2.3 Predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim je len dodávka tovaru uvedeného v potvrdení objednávky. Predmetom záväzku Predávajúceho z Kúpnej zmluvy nie je predvedenie, inštalácia, zostavenie alebo montáž dodávaného tovaru. V prípade zakúpenia tovaru, ktorý uvedené služby vyžaduje, možno po dohode tieto služby poskytnúť.

2.4 Pri objednávke atypického tovaru je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zložiť zálohu vo výške až 100% ceny tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2.5 Pri objednávke štandardného tovaru v hodnote nad 1.000,- EUR je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zloženie zálohy až do výšky 70% ceny tovaru.

V. DODACIA LEHOTA

 1. Dodacie lehoty začínajú plynúť dňom uzavretia zmluvy s prihliadnutím na stav skladových zásob predávajúceho. Záväzný termín dodania potvrdzuje predávajúci v potvrdení objednávky kupujúceho.
 2. Pokiaľ sa v zmluve predpokladá dodatočné upresnenie tovaru (atypický tovar a pod.) začína plynúť dodacia lehota najskôr dňom, keď predávajúci potvrdí možnosť dodania takto upresneného tovaru.
 3. Pokiaľ sa kupujúci zaviazal k poskytnutiu súčinnosti (napr. k poskytnutiu zálohy), predlžuje sa dodacia lehota o dobu, do ktorej má kupujúci túto súčinnosť vykonať.
 4. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený dňom, ku ktorému na základe predchádzajúceho oznámenia umožní predávajúci kupujúcemu prevziať tovar.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody alebo iné nároky plynúce z omeškania s dodaním tovaru, ak toto meškanie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, vyskytujúcimi sa u kupujúceho alebo u subdodávateľa predávajúceho.
 6. Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru a nesplní si svoju povinnosť dodať tovar ani v primeranej dodatočnej lehote určenej kupujúcim v trvaní minimálne 15 pracovných dní, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v jej doposiaľ nesplnenej časti.
 7. Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky na účet predávajúceho.
 8. Dodacia lehota môže byť zmenená v nasledujúcich prípadoch: a) nie je uhradená zálohová faktúra kupujúcim, b) kupujúci sa v stanovenej lehote nevyjadril ku zmene sortimentu tovaru.

VI. DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na dohodnutom mieste, ktorým je sídlo predávajúceho resp. príslušná prevádzka dohodnutá v potvrdenej objednávke. Pokiaľ by sa tovar prepravoval dopravcom, tak dopravca odovzdá kupujúcemu tovar na dohodnutom mieste. Okamihom dodania tovaru kupujúcemu prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
 2. Pri prevzatí tovaru kupujúcim, je tento povinný skontrolovať kompletnosť a kvalitu dodávaného tovaru. Na reklamácie kompletnosti dodaného tovaru staršieho viac než tri pracovné dni (okrem vád, na ktoré sa vzťahuje záruka na jednotlivé druhy dodaného tovaru podľa Obchodného zákonníka, príp. podľa výrobcu tovaru), nebude braný zreteľ.
 3. V prípade, že obal tovaru vykazuje poškodenie, je kupujúci povinný spísať pri preberaní tovaru záznam o škodovej udalosti s uvedením rozsahu a druhu poškodenia obalu. V prípade, že nie je spísaný záznam o škodovej udalosti nie je možné neskoršie uplatniť reklamáciu na nekompletnosť dodávky, alebo poškodenie tovaru.
 4. Predávajúci a kupujúci môžu v zmluve dohodnúť aj iný spôsob dodania tovaru ako je štandardný spôsob dodania tovaru, t. j. osobné prevzatie v sídle – prevádzke predávajúceho.
 5. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, náklady za dopravu hradí kupujúci.
 6. Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy i čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenia predmetu zmluvy prevziať.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadnej dopravy, nákladov na balenie, prirážok a dane z pridanej hodnoty.
 2. Spolu s objednaným tovarom, zašle predávajúci kupujúcemu faktúru na kúpnu cenu tovaru. Faktúra bude mať náležitosť daňového dokladu.
 3. Predávajúci je oprávnený fakturovať i čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v lehote splatnosti uhradiť.
 4. V prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je predávajúci oprávnený zastaviť dodanie ďalšieho tovaru kupujúcemu, a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov kupujúceho, s úhradou ktorých je voči predávajúcemu v omeškaní. Po túto dobu nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.
 5. Zadržanie platby alebo krátenie platby kupujúcim z dôvodov vzájomnej pohľadávky nie je prípustné, ak nebolo písomne dohodnuté inak.
 6. Platba sa považuje za vykonanú v okamihu, keď je pripísaná na účet predávajúceho alebo kedy je potvrdené prijatie platby v hotovosti.
 7. Na základe dohody zmluvných strán je možné vykonať úhradu tovaru týmito spôsobmi, predávajúci si vyhradzuje právo na určenie spôsobu úhrady tovaru v okamihu akceptácie objednávky:
 • v hotovosti pri odovzdaní tovaru
 • bankovým prevodom – kupujúci poukáže čiastku za tovar na účet predávajúceho uvedený na faktúre.
 • 100 % záloha vrátane DPH dopredu (na základe zálohovej faktúry Predávajúceho).
 • x % záloha ako čiastočná platba dopredu + doplatok bankovým prevodom po prevzatí Tovaru (na základe faktúry)
 • x % záloha ako čiastočná platba dopredu + doplatok v hotovosti pri prevzatí Tovaru.
 1. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, je Predávajúcim vystavená faktúra splatná do 7 kalendárnych dní od dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej fakturovanej čiastky na účet Predávajúceho.
 2. Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote do 10 dní po splatnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
 3. Žiadna časť kúpnej ceny za dodaný tovar nesmie byť zaplatená pohľadávkami tretích osôb alebo zápočtom vlastnej pohľadávky kupujúceho, ktorú má voči predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VIII. ÚROK Z OMEŠKANIA

 1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny predávajúcemu o viac než 7 pracovných dní si môže predávajúci voči kupujúcemu uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zároveň je predávajúci oprávnený pozastaviť všetky dodávky tovaru a služieb kupujúcemu, a to až do úplného uhradenia všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody voči kupujúcemu.
 2. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že počas plnenia zmluvy i po ukončení zmluvy budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli od druhej zmluvnej strany v súvislosti s plnením zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady zákonnej povinnosti poskytnutia súčinnosti štátnym a správnym orgánom, ktoré sú oprávnené takéto informácie požadovať.
 3. Pokiaľ odmietne kupujúci prevziať riadne objednanú dodávku, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prípravou objednávky a dodania tovaru. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípad, keď predávajúci dodá tovar, ktorý nezodpovedá zmluve alebo vadný tovar. Vady dodaného tovaru musí uplatniť kupujúci u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

IX. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za dodaný Tovar, t. j. okamihom uhradenia celej kúpnej ceny v hotovosti Predávajúcemu alebo okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Výhrada vlastníckeho práva nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na Tovare podľa čl. VI. Dodacie podmienky.

X. VADY TOVARU

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru podľa § 429 resp. 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov- Obchodný zákonník. Pokiaľ v konkrétnom prípade nestanovuje záručný list výrobcu dotknutého výrobku inak, záručná doba (záruka za akosť) je 12 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim – podnikateľom.
 2. A-Z Gastro s. r. o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).
 3. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pred ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 4. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
 5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru (§ 627 OZ).
 6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 OZ).
 7. Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný prehliadnuť tovar bezodkladne pri jeho prevzatí. Ak zistí pri tovare vadu, prípadne ak je obal tovaru v poškodenom transportnom obale, je povinný zistenú vadu v mieste odberu predávajúcemu bezodkladne oznámiť, a to v dodacom liste, odovzdávajúcom protokole alebo obdobnom doklade.
 8. Predávajúci kupujúcemu zistenú a uznanú vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstráni, a to dodaním chýbajúceho tovaru, vykonaním chýbajúcej služby alebo dodaním náhradného tovaru. Nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia od predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny zostáva zachovaný.
 9. Ak nie je možné vadu bezodkladne odstrániť, alebo dodať náhradný tovar, predávajúci tak urobí v najbližšom možnom termíne. O tomto termíne predávajúci kupujúceho informuje.
 10. Pri dodaní tovaru kupujúcemu prostredníctvom dopravcu je kupujúci povinný uplatniť nároky z vád množstva a druhu predávaného tovaru do 2 pracovných dní od odovzdania tovaru dopravcom. Kupujúci je povinný nároky za vady v stanovenej lehote uplatniť u predávajúceho písomne, a to s detailným popisom vady.
 11. V prípade vady druhu tovaru je kupujúci oprávnený požadovať dodanie náhradného tovaru len vtedy, ak chybný tovar bude vrátený predávajúcemu v pôvodnom balení.
 12. Záručné a reklamačné podmienky sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Táto časť VOP sa vzťahuje na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácie“).
 13. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe odstrániteľné vady tovaru, má kupujúci právo na riadne, včasné a bezplatné odstránenie vady, pokiaľ predávajúci nevymení vadnú vec za vec bez vád.
 14. Ak ide o neodstrániteľnú vadu veci, ktorá nebráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z veci.
 15. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu výrobku má kupujúci právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny pri odstúpení od zmluvy.
 16. Záruka sa vzťahuje len na výrobnú alebo materiálovú vadu.
 17. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie nesprávnym používaním výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, nesprávnym výberom výrobku, nedostatočným ošetrovaním výrobku, použitím za iným účelom ako je predmet použitia výrobku. Záruka sa taktiež nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku, opotrebenie materiálu spôsobené bežným používaním, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie výrobku, poškodenie nešťastnou náhodou. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky alebo nedodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu.
 18. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 19. Záručná doba u opráv sa riadi ustanoveniami § 652 a 655 OZ. V tomto prípade platí 3 mesiace záručná doba na prácu od vykonania opravy, a 3 mesiace záručná doba na náhradný diel odo dňa jeho výmeny.
 20. V prípade akejkoľvek reklamácie je kupujúci povinný uplatniť si ju u predávajúceho- t.j. v jeho sídle. Stolné a zástrčkové spotrebiče je potrebné doručiť do sídla predávajúceho. U pevne pripojených zariadení je možné po dohode predávajúceho s kupujúcim vykonať návštevu servisného technika, ktorý opravu porúch tovaru odstráni na mieste inštalácie tovaru.
 21. Pre riadne vybavenie reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu aj kópiu faktúry, príp. účtenku ktorou bol výrobok zakúpený a kópiu riadne vyplneného záručného listu.
 22. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci práva ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci (pokiaľ sa jedná o spotrebiteľa) má takisto právo obrátiť sa na príslušný subjekt zastrešujúci práva spotrebiteľov po tom, čo predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní.
 23. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.
 24. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika predávajúceho u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia.

XI. SERVIS, MONTÁŽNE PRÁCE A INŠTALÁCIA ZARIADENÍ

 1. V prípade záujmu kupujúceho o montáž zariadení kúpených od predávajúceho postupuje predávajúci podľa cenníka montážnych prác.
 2. Na zariadenia poskytuje predávajúci okrem bežného servisu aj pravidelné servisné prehliadky, ktoré sa zazmluvnia na požadované stroje. V zmluve sú uvedené intervaly prehliadok zariadení a úkony, ktoré vykonáva servisný technik. Servisné stredisko predávajúceho bude kontaktovať kupujúceho v prípade, že nimi zakúpené zariadenie potrebuje servisnú prehliadku a tak si zmluvné strany dohodnú termín servisnej prehliadky.
 3. V prípade opravy zariadenia postupuje predávajúci podľa interného cenníka opráv zariadení a spotrebičov, a v prípade práce nešpecifikovanej v uvedenom cenníku sa postupuje tak, že zmluvné strany sa dohodnú na cene opravy.
 4. V prípade vzdialených lokalít od prevádzok predávajúceho vie predávajúci odporučiť servisného partnera najbližšieho k prevádzke kupujúceho pre zachovanie ekonomického rozmeru opravy, príp. montáže.
 5. V prípade detailnejších otázok týkajúcich sa servisu je potrebné kontaktovať predávajúceho.
 6. Cena montáže predávajúcim orientačne zahŕňa: rozbalenie, ustavenie zariadenia, pripojenie na siete (voda, odpad, plyn, elektrika, prípadne doplnkové pospojovanie a pod.), spustenie do prevádzky a nastavenie potrebných parametrov (kalibrácia sond, nastavenie horenia a pod.), poučenie obsluhy o prevádzkových a bezpečnostných predpisoch, údržbe a obsluhe inštalovaného zariadenia.
 7. Cena montáže predávajúcim nezahŕňa dopravu (dovoz tovaru po prvé dvere budovy na úrovni 0. podlažia), parkovné, presun a vynosenie tovaru, montážny materiál, úpravu rozvodu médií, úpravy miesta inštalácie, demontáž/ montáž jestvujúcich spotrebičov, sifóny a batérie k drezom, ventily, predradené vypínače elektrických zariadení, montáže filtrov nečistôt, regulátorov tlaku, cudzích dávkovačov chémie, revízne správy, prestoje technika zavinené zákazníkov.

XII. ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe tejto zmluvy alebo spory súvisiace s touto zmluvou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad a zánik predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Rozhodcovskému súdu Slovenskej živnostenskej komory so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zriadenom Slovenskou živnostenskou komorou podľa jeho rokovacieho poriadku. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozhodcovskom konaní bude rozhodovať jediný rozhodca. Zmluvné strany prehlasujú, že sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia a takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné.

XIII. DORUČOVANIE

 1. Pri doručovaní (zasielaní písomností), správ a akýchkoľvek materiálov druhej zmluvnej strane, sa doručuje na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany. V pochybnostiach sa má za to, že posledná známa adresa je adresa oznámená druhou zmluvnou stranou, na ktorej je bežne preberaná korešpondencia resp. adresa uvedená v zmluve.
 2. Zmluvné strany sú povinné oznamovať si každú zmenu svojho sídla alebo trvalého bydliska. Písomnosť sa považuje za doručenú v posledný deň úložnej lehoty, i keď sa adresát (kupujúci alebo predávajúci) o uložení písomnosti nedozvedel, ak je písomnosť zaslaná na poslednú známu adresu adresáta (kupujúceho alebo predávajúceho) a adresát (kupujúci alebo predávajúci) si ju v úložnej dobe nevyzdvihne. Rovnako sa písomnosť považuje za doručenú, pokiaľ ju adresát (kupujúci alebo predávajúci) odmietne prijať. Dňom doručenia je deň odmietnutia písomnosti.
 3. E-maily sa považujú za doručené, pokiaľ je doručenie potvrdené druhou zmluvnou stranou, nie však prostredníctvom automatického potvrdzovania odpovedí, ale výslovným potvrdením doručenia e-mailovej správy samostatným e-mailom, v ktorom bude druhou zmluvnou stranou zopakované označenie veci a potvrdený dátum prijatia e-mailu.
 4. Fax sa považuje za doručený, ak je adresovaný štatutárnemu zástupcovi alebo splnomocnenému zástupcovi zmluvnej strany a vysielacím prístrojom je vydaná potvrdenka o jeho úspešnom prenose. Všetky správy a komunikácie, na ktoré druhá zmluvná strana reaguje, sa považujú za doručené.
 5. Pre účely zmluvy sa dňom doručenia považuje:
 • najneskôr tretí deň uloženia zásielky na príslušnom poštovom úrade v prípade doručovania prostredníctvom držiteľa poštovej licencie, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel,
 • pri osobnom doručovaní tieto účinky nastávajú prevzatím či odmietnutím tejto písomnosti.
 1. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že budú druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať o prípadných zmenách v osobe svojho zodpovedného pracovníka a akýchkoľvek iných údajov podstatných pre vzájomné poskytovanie si informácií.

XIV. VYŠŠIA MOC

 1. Obidve zmluvné strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností zo zmluvy po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len “vyššia moc”) alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote žiadanej kupujúcim na trhu dostupný.
 2. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať písomnou formou o náhradnom predĺženom termíne plnenia alebo nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu eventuálnej škody. Súhlas s týmto náhradným plnením potvrdí kupujúci Predávajúcemu písomne, faxom, e-mailom, a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, má sa za to, že kupujúci od zmluvy odstupuje a predávajúci už bez ďalšej výzvy vykoná stornovanie týchto nedodaných položiek tovaru z objednávky.
 3. Za vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe uzavretia zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady vyššej moci sa považujú najmä: štrajk, epidémia, pandémia, požiar, povodeň, prírodná katastrofa, zemetrasenie, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru, embargo, zákaz transferu devíz, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, teroristický útok, hospodárska kríza a pod.
 4. Vyššia moc vylučuje nárok na uplatnenie zmluvných pokút proti strane postihnutej vyššou mocou.
 5. Zmluvná strana, dovolávajúca sa postihnutia vyššou mocou, musí túto skutočnosť neodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane a vykonať všetky možné opatrenia k zmierneniu následkov neplnenia zmluvných povinností.
 6. V prípade trvania vyššej moci po dobu dlhšiu než šesť mesiacov sú obidve zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť.

XV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Kupujúci výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných pre potreby predávajúceho. Predávajúci koná v súlade so zákonom a poskytnuté informácie kupujúcim budú použité iba pre účely plnenia zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov. Uzavretím zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Všetky údaje získané od kupujúceho užíva predávajúci výhradne pre vnútornú potrebu predávajúceho a neposkytuje ich tretím osobám. Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený kúpnou zmluvou a dokladmi súvisiacimi s kúpnou zmluvou a jej plnením, a to najmä titul, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, email dotknutej osoby. Kupujúci je povinný predávajúcemu poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, bez ktorých nemožno uzatvoriť alebo riadne plniť predmetnú zmluvu.
 3. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorých určí kupujúci na prepravu tovaru a ktorým sú osobné údaje kupujúceho odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.
 4. Predávajúci získané osobné údaje neodovzdá žiadnej tretej osobe, ktorá nemá bezprostredný vzťah k plneniu zmluvy.
 5. Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvných záväzkov a zákonných povinností predávajúceho v zmysle osobitných predpisov. K prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii nedochádza a osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

XVI. VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Podrobný výpis z obchodného registra predávajúceho je k dispozícii k nahliadnutiu na webovej stránke obchodného registra: www.orsr.sk.

XVII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť iba v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou.
 2. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane zmluva zaniká. Do 5 dní odo dňa zániku zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia, vyplývajúce zo zmluvy.
 3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä:
 • omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny tovaru o viac než 10 kalendárnych dní odo dňa splatnosti faktúry alebo faktúr,
 • podstatné porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy,
 • prípad ustanovený Obchodným zákonníkom resp. Občianskym zákonníkom.
 1. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy tiež pri podstatnom zhoršení majetkových pomerov kupujúceho, najmä ak bol podaný návrh príslušnému súdu na vyhlásenie konkurzu na majetok kupujúceho alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie spoločnosti kupujúceho.
 2. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou zálohy viac než 10 kalendárnych dní po dohodnutom termíne.
 3. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej riadi ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, v platnom znení.
 4. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu a náhradu škody.

XVIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

 1. V prípade skladovania kupujúcim objednaného tovaru u predávajúceho dlhšie než 10 dní odo dňa dohodnutého ako termín dodania, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za skladné vo výške 0,5 % z kúpnej ceny skladovaného tovaru za každý deň skladovania.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť tovaru na použitie na iný účel, než aký je pre daný tovar obvyklý.

XIX. PRECHODNÉ USTANOVENIA

 1. Všetky zmeny zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok budú vykonávané výhradne v písomnej forme, a to formou písomného číslovaného dodatku k uvedeným zmluvným dokumentom.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach dôvernej povahy a dôverných informácií, ktoré sa dozvedeli v súvislosti so zmluvou a jej realizácii, ako i v priebehu rokovaní a takéto informácie neoznamovať či nesprístupňovať tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany (s výnimkou stanovenými právnymi predpismi).
 3. Kupujúci podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok, cenníkom a ďalšími zmluvnými dohodami a že s nimi súhlasí.
 4. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Skutočnosti v zmluve a vo všeobecných obchodných podmienkach neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.12.2022.